Podmienky súťaže 4toilet

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOK STRÁNKE JTF partnership 

 

  1. Všeobecné ustanovenia

Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá súťaže JTF partnership s.r.o. (ďalej len „Organizátor“)

Dôležité dátumy (začiatok a koniec súťaže, termín zverejnenia výhercu a pod.) a výhercu oznámi Organizátor vždy na svojej oficiálnej stránke na Facebooku. 

  1. Zameranie súťaže a účastníci

Súťaží sa o 2 výrobky značky 4toilet (www.4toilet.sk), ktoré si výherca zvolí podľa vlastného výberu. Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže, vyžrebuje Organizátor víťaza. 

  1. Za prihlášku do súťaže je považované splnenie nasledujúcich podmienok:
  • zúčastniť sa môže každý užívateľ facebooku, súťaž nie je ohraničená vekom súťažiaceho
  • súťažiaci označí súťažný príspevok organizátora tlačítko “like/ páči sa mi to”
  • súťažiaci pod súťažný príspevok vloží komentár s opisom minimálne 1 výhody alebo vlastnosti výrobkov 4toilet (výhody a vlastnosti nájde súťažiaci na webe 4toilet.sk

 

  1. Priebeh hlasovania a vyhodnotenie

Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 3 týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania.

Z konečného počtu účastníkov po uzavretí súťaže vyžrebuje Organizátor víťaza. 

Návštevník našej stránky JTF partnership sro na Facebooku odovzdaním hlasu (označením "Páči sa mi to" alebo "Like") prejavuje súhlas s pravidlami súťaže. 

4.4 Organizátor môže vylúčiť aj ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý. 

4.5 Víťaz bude zverejnený na stránke JTF partnership sro na Facebooku.

 

  1. Ceny a ostatné ustanovenia

Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude priznaná. Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok.

 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke JTF partnership sro na Facebooku. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

 Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť. 

Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania elektronickou poštou, resp. bude požiadaný o zaslanie doručovacej adresy, kam mu bude následne výhra zaslaná poštou.

 

  1. Záverečné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj počas priebehu súťaže, ak to nie je v rozpore s právami súťažiacich.

 Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže. 

Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže. 

Táto súťaž nie je organizovaná ani sponzorovaná spoločnosťou Facebook. Organizátorom súťaže je spoločnosť JTF partnership s.r.o..

Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely organizátora.